top of page
WhatsApp Image 2023-05-18 at 22.17.41.jpeg
WhatsApp Image 2023-05-18 at 22.17_edited.jpg

-רבי-

משה רבינו שבדור

לאהוב את הרבי

י' שבט-התקשרות

...........................

-צ"ה-

הבדל בין צ"ה לצבא אחר

מטרת הצבא

חדר צ"ה

לאן אנו חותרים

?למה צריך צבא

...........................

- מידות וערכים-

אהבה גאולתית

אהבת ישראל

אחדות חסידים

שמחה

צניעות-כ"ב שבט

לגלות את הנשמה

להאיר את היום

מי זו בת חסידית

פיתוח חוש

תפילה

אחדות אינה אחידות-ל"ג בעומר

מבצעים

...........................

- תאריכים מיוחדים-

פורים

חנוכה

ט"ו בשבט

י' שבט-התקשרות

כ"ב שבט-צניעות

כ"ה אדר-יום הולדת

אחדות אינה אחידות-ל"ג בעומר

התוועדות חסידית

...........................

-משיח-

ננס על גבי ענק

משיח וגאולה

bottom of page